LPOGT

Landelijk Platform Overlast GoederenTreinen
Op naar toekomstbestendig goederenvervoer over het spoor

LOGODEF

Landelijk Platform Overlast GoederenTreinen
voor een leefbaar en toekomstbestendig spoor goederenvervoer

download
GTNee vrouw bij raam

Tegen overlast van goederentreinen

LPOGT wil dat er in samenwerking met Rijk, regio, vervoerders en bewoners een nieuwe routekaart wordt getekend om het spoorgoederenvervoer in Nederland toekomstbestendig te maken en woonkernen te ontlasten. 

 
 
 
 
 
  1. Benut Betuweroute beter en investeer in nieuwe routes.
  2. Actualiseer geluidregelgeving en investeer in geluidmaatregelen
  3. Een trilling absorberende infrastructuur en aanpassing woningen.
  4. Vervoer gevaarlijke stoffen niet door dichtbevolkte gebieden

Overlast

Gevaarlijke stoffen

Geld verspilling

Blijf op de hoogte!

demo-attachment-561-Subtraction-1

LPOGT is in 2020 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: GoederentreinenNee:  groepen uit West Betuwe,  Maasdriel, Zaltbommel, Den Bosch, Vught, Maarssen, Tilburg, Haaren en Boxtel;  RONA, Regionaal Overleg Noordelijke aftakking :24 belangengroepen (betalende leden) in Gelderland en Overijssel. Bewoners spoor Helmond; Deventer Spoort; Dorst Trilt (Oosterhout) ; Oisterwijk Trilt; Rijen Trilt (Gilze en Rijen); Samen Voor Vught (SVV); Stichting Veiliger Zaltbommel; Trilvrij Tricht (West-Betuwe); Kloosterpad groep Babberich; Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG West Brabant); Houten spoorgroep; Pacte des Cygnes; Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twenthe (AGH); Bewoners Piet Heinkade Amsterdam; Trillingen Verhoogd Spoor Rosmalen ('s-Hertogenbosch); Spoorveiligheid Venlo; Vierpaardjes Venlo en Belangenbehartiging Oosterhoutseweg e.o. Breda.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Hierin houden we je op de hoogte over de meest actuele vorderingen. Interesse om ons te helpen? Mail ons waarmee je actief wil zijn via: info@lpogt.nl

NIEUWSBRIEF 16-10-2023

Verwachtingen van het Platform Toekomst Spoorgoederenvervoer en leefomgeving.

22 September jl.  was de eerste stap in  een nieuwe fase in de transitie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer, en wij zijn blij hieraan deel te nemen namens de bewoners die dicht bij het spoor wonen onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes.

De onderwerpen die in het Platform aan de orde komen hebben altijd een relatie met het belang van de bewoners die in nabijheid van het spoor wonen. Het platform gaat zich bezig houden met het Toekomstbeeld spoorgoederenvervoer en de leefomgeving. Naast vertegenwoordigers van bewonersorganisaties hebben ook vertegenwoordigers uit de spoorgoederensector, betrokken provincies en gemeenten, ProRail en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) zitting.

Onze verwachtingen van dit platform zijn hooggespannen en hoopvol. Wij zetten in op:

Open Dialoog: Een platform waar openheid heerst en waar iedere stem wordt gehoord, ongeacht achtergrond of belangen. Waar feiten en ervaringen boven vooroordelen staan en waar we samenwerken in het belang van iedere stakeholder.

Integrale Oplossingen: We moeten streven naar oplossingen die het algemeen belang dienen, zonder bepaalde groepen buiten te sluiten. Dit betekent dat er soms moeilijke beslissingen genomen moeten worden, maar altijd met een gezamenlijk doel voor ogen.

Vooruitkijken: In een tijdperk van snelle veranderingen is het belangrijk dat we niet alleen kijken naar de huidige problemen, maar ook naar de toekomst. Wat zijn de lange termijn doelen voor het spoorgoederenvervoer in Nederland?

Wat wij meenemen naar het Platform:

Vele jaren dichtbij het spoor wonen geeft je een uniek perspectief. Wij hebben het personen- en spoorgoederenvervoer zien evolueren, en hebben zowel de voordelen als de uitdagingen van dichtbij meegemaakt.

Dossierkennis: Door de jaren heen hebben wij binnen onze groep een schat aan dossierkennis opgebouwd. Dit is niet slechts theoretische kennis, maar is ook diep geworteld in persoonlijke ervaring en observatie.

Bewonersperspectief: wij als LPOGT proberen de stem van duizenden bewoners uit te dragen die elke dag de invloed van het spoorgoederenvervoer ervaren. Hun zorgen, wensen en behoeften zijn van essentieel belang voor een evenwichtige besluitvorming.

Samenwerkingsgerichte Aanpak: Wij komen niet alleen met problemen, maar ook met oplossingen. Ons doel is om bruggen te bouwen tussen de verschillende stakeholders en samen te werken aan een toekomst waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

In afsluiting, zien wij uit naar een vruchtbare samenwerking met alle leden van het platform. Laten we de handen ineenslaan en samenwerken voor een duurzame, efficiënte en inclusieve toekomst voor het Nederlandse spoorgoederenvervoer, waarbij onze inzet helder is. Goederentreinen horen buiten bewoond gebied te liggen!

Wij houden U op de hoogte.

 

NIEUWSBRIEF 21-09-2023

Beste  spoorbewoners,

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren over een belangrijke mijlpaal voor LPOGT en de bij haar aangesloten leden. Op 22 september aanstaande zal ons langverwachte bewonersplatform voor inspraak over de verbetering van onze leefomgeving langs de goederencorridors voor het eerst bijeenkomen, onder het voorzitterschap van Dhr. Johan Remkes.

We willen deze speciale gelegenheid ook aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan Lisa van Ginneken, van D’66 wiens toewijding, vastberadenheid en hard werk van onschatbare waarde zijn geweest bij het tot stand komen van dit platform. Zij heeft zich onvermoeibaar ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners langs de goederencorridors een krachtige stem hebben in het besluitvormingsproces dat onze leefomgeving direct beïnvloedt. Haar visie op een meer inclusieve en betrokken gemeenschap heeft geleid tot de oprichting van dit platform, dat nu werkelijkheid wordt.

Namens de bewoners zullen vier vertegenwoordigers van LPOGT (Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen) zitting nemen in dit platform. Samen met andere stakeholders, experts en beleidsmakers zullen zij deelnemen aan belangrijke discussies die onze leefomgeving beinvloeden.

We willen ook graag Mevr. Vivian Heijnen onze Staatssecretaris bedanken voor haar bijdrage voor het tot stand komen van het platform.

Tevens verwelkomen wij Dhr. Johan Remkes als de voorzitter van het platform. Zijn ervaring en leiderschap zullen ons helpen om effectieve en constructieve gesprekken te voeren die de belangen van onze gemeenschap dienen.

Wij kijken er naar uit om 22 September een aanzet te geven tot een gezonde en veilige leefomgeving voor U, Uw kinderen en Uw kleinkinderen.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

Krantenartikelen

Stel ons een vraag

Heb je vragen over onze activiteiten? Of wil je een bijdrage leveren aan de actie? Dat kan! Zet bijvoorbeeld jouw creatieve ideeën in, jouw juridische kennis of talenten als schrijver. Verspreid flyers in jouw buurt of help ons aan mooi beeldmateriaal. Je kunt in het formulier hiernaast een bericht achterlaten, mailen naar info@lpogt.nl of bellen met onze secretaris op 06-53295001. Correspondentieadres : Ruwe Berk 2, 5707PC HELMOND

Begraafplaats

    Voeg uw header hier toe